سیفون

تعریف سیفون :

سیفون  به وسیله‌ای گفته می‌شود که در آن لوله‌ای مایع را از مخزنی بالاتر به سطحی پایین‌تر منتقل می‌کند.

مشخصات سیفون

. ساخت سیفون باید طوری باشد که مواد مختلف در آن رسوب نکند و باقی نماند.

. داخل سیفون باید صاف و بدون هرگونه زائده، برآمدگی و مانع باشد.

. جنس سیفون و اجزای داخلی آن باید در برابر اثر خوردگی فاضلاب مقاوم باشد.

. سیفون باید قابل دسترسی باشد و برای تمیز کردن ادواری آن پیش بینی های لازم به عمل آید.

سیفون شبکه فاضلاب ساختمان

روی لوله اصلی فاضلاب در خروج از ساختمان نصب سیفون لازم نیست، مگر آنکه ضرورت آن در مواردی مورد تأیید قرار گیرد.

در صورت نصب سیفون روی لوله اصلی فاضلاب ساختمان نکات زیر باید رعایت شود:

. در طرف ورودی سیفون دریچه بازدید و هواکش باید پیشبینی شود.

. قطر اسمی لوله هواکش نباید کمتر از نصف قطر اسمی لوله فاضلاب باشد.

. انتهای لوله هواکش باید در خارج از ساختمان قرار گیرد و دهانه آن با توری مقاوم حفاظت شود.

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز