ایستگاه های تقلیل فشار گاز فلت

به طور کلی ایستگاه ها از نظر شکل ظاهری به موقعیت محل نصب ، شرایط جوی منطقه و نیاز متقاضی بستگی دارد .

در ایستگاه های کابینتی فضای اشغال می شود .

کــــار طـــراحی ، ســــاخت و مـــــونتاژ ، نـــــصـب و راه اندازی انـــــواع ایـــســـتگاه ها ظـــــرفـــــیـــت 

فشار گاز قسمت ورود و خروج ، مراحل شکست فشار و تعداد خطوط اصلی و رزرو، طراحی و ساخته می شود . 

ایستگاه اندازه گیری 30000-250/60

ایستگاه اندازه گیری 30000-250/60
ایستگاه فوق یک ایستگاه تقلیل فشار نوع TBS است که بسته به موقعیت محل می...

ایستگاه اندازه گیری 20000-250/60

ایستگاه اندازه گیری 20000-250/60
ایستگاه فوق یک ایستگاه تقلیل فشار نوع TBS است که بسته به موقعیت محل می...

ایستگاه اندازه گیری 5000-250/60

ایستگاه اندازه گیری 5000-250/60
ایستگاه های فوق یک ایستگاه تقلیل فشار نوع TBS است. این ایستگاه بسته به...

ایستگاه اندازه گیری 2500-250/60

ایستگاه اندازه گیری 2500-250/60
ایستگاه فوق یک ایستگاه تقلیل فشار نوع TBS است که بیشتردر میادی ورودی...

ایستگاه اندازه گیری 1000-250/60

ایستگاه اندازه گیری 1000-250/60
ایستگاه فوق یک ایستگاه تقلیل فشار نوع TBS است. که بیشتر در میادی ورودی...

ایستگاه اندازه گیری 4000-60/60

ایستگاه اندازه گیری 4000-60/60
ایستگاه فوق نیز نوع دیگری از ایستگاه درون شهری است. این ایستگاه بسته به...

ایستگاه اندازه گیری 2500-60/60

ایستگاه اندازه گیری 2500-60/60
ایستگاه های فوق سومین نوع از ایستگاه های درون شهری است. این ایستگاه...

ایستگاه اندازه گیری 1000-60/60

ایستگاه اندازه گیری 1000-60/60
ایستگاه های فوق یک ایستگاه درون شهری است که بسته به موقعیت محل می تواند...
طراحی وب سایت آرادپرداز