ایستگاه های تقلیل فشار گاز کابینتی

به طور کلی ایستگاه ها از نظر شکل ظاهری به موقعیت محل نصب ، شرایط جوی منطقه و نیاز متقاضی بستگی دارد .

در ایستگاه های کابینتی فضای کم تری اشغال می شود .

کــــار طـــراحی ، ســــاخت و مـــــونتاژ ، نـــــصـب و راه اندازی انـــــواع ایـــســـتگاه ها ظـــــرفـــــیـــت 

فشار گاز قسمت ورود و خروج ، مراحل شکست فشار و تعداد خطوط اصلی و رزرو، طراحی و ساخته می شود . 

طراحی وب سایت آرادپرداز