رکوردر فشار و تست نشتی

تعریف رکوردر فشار و تست نشتی 

رکودر یا ثبت کننده فشار برای ثبت یک متغیر مورد نیاز در فرآیند در یک بازه زمانی مشخص به کار می رود .

انواع رکوردر فشار و تست نشتی 

1. رکوردر کاغذی : انواع کاغذی که از انواع قدیمی تر رکوردر می باشد از یک چارت یا گراف کاغذی که دارای یک بازه مانی مشخص است استفاده می کنند که معمولا با یک قلم جوهری تغییرات متغیر مورد نظر در فرآیند به روی کاغذ ثبت می شد.

ساختار رکوردر کاغذی : بنا به استفاده می توان بازه زمانی را تغییر داد اما در این نوع رکوردرها به دلیل استفاده زیاد کاغذ و عدم امکان انتقال داده در فرآیند دیگر استفاده نمی شود.  معمولا در نوع دبار دارای یک چارت دایره ای بوده است از یک محرک ساعت مانند که دارای بازه زمان قابل تنظیم است استفاده می شد که باعث گردیدن و چرخش چارت دایره ای شکل در بازه زمانی مورد نظر بود و قلم های جوهری با تغییر موقعیت بر روی کاغذ به ثبت فشار می پرداختند. در نوع کاغذ رولی رول بایک سرعت مشخص حرکت میکند و قلم تغییرات فشار را بر روی رول ثبت می کند بنا به اینکه ما رول کاغذی برای 24 ساعت یا برای مثلا 48 ساعت داشته باشیم می توانستیم بازه زمانی سطر را تغییر بدهیم .در واقع سرعت حرکت کاغذ بیانگر بازه زمانی ثبت متغیر ما بوده است . 

2. رکوردر بدون کاغذ : در روکوردهای جدید از کاغذ استفاده نمی شود و از یک فضا یا حافظه دیجیتال استفاده می شود . رکوردرهای جدید علاوه بر داشتن امکان نمایش لحظه ای فشار بر روی نمایشگر خود بعضا امکان انتقال داده به فضای بالاتر یا به عامل بالاتر در توابع کتابخانه ای یا در کنترل کننده های محلی نیز وجود دارد 

ساختار رکوردر فشار و تست نشتی  

در رکوردهای قدیمی معمولا فشار به المان فشاری داخل رکوردر اعمال می شد و این تغییرات بر قلم رکوردر منتقل می شد . در رکوردرهای جدید سیگنال های الکتریکی از سنسورهای نصب شده فرآیند به رکورد انتقال داده را انجام داده و داده به صورت یک پارامتر دیجیتال به روی حافظه ثبت می گردد . 

 

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز