بازدید مشاور رئیس جمهور ، جناب آقای دکتر محمد سعیداز غرفه شرکت تجهیزات فراصنعت آرمان

دکــــتــــر ســــعــــید مـــحمد ، مشاور رئیـــس جمهور

در امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

دکتر ســعید مــحمد با حــضور در غــرفه شـهرک علمی و تحقیقاتی

با عملکرد این شهرک و شرکت تجهیزات فراصنعت آرمان آشنا شد . 

 

 

طراحی وب سایت آرادپرداز